Algemene voorwaarden van SBnW

Algemene voorwaarden van SBnW

1. Algemeen
1.1. Degene die met Stichting Brug naar Werk (hierna: SBnW) een overeenkomst voor advies, coaching of begeleiding aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die SBnW sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van SBnW.

2. Kwaliteit
2.1. SBnW verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van SBnW.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Offertes van SBnW zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.3. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn. Zonder vermelding van deze termijn wordt een geldingsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte gehanteerd.
3.4. SBnW kan niet aan haar offertes worden ge- houden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.5. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
3.6. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt SBnW de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject van SBnW.
3.7. Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
3.8. Door het tekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden.

4. Privacy
4.1. SBnW verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
5.1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door SBnW geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Annulering van afspraken
6.1. Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt SBnW geen kosten in rekening.
6.2. Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is SBnW gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

7. Duur en beëindiging van opdrachten
7.1. Een overeenkomst voor advies en coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en SBnW op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
7.2. SBnW heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
7.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
7.4. SBnW is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schade- vergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
8.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
8.2. Indien tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal SBnW dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

8.3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal SBnW de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Overmacht
8.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching SBnW onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren uit kan voeren.
8.2. In geval van overmacht stelt SBnW alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het SBnW niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.
8.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is SBnW niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid
9.1. SBnW is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met SBnW. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
9.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij SBnW heeft gemeld.
9.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door SBnW of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door SBnW afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
9.4. Elke aansprakelijkheid van SBnW voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

10. Auteursrecht
10.1. Op alle gebruikte documentatie van SBnW geldt het auteursrecht. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

11. Betaling
11.1. De opdrachtgever dient facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL 88 RABO 0115 1169 07 t.n.v. SBnW te Hengelo.
11.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
11.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk. Gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SBnW echter hogere kosten ter Incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of daarop gebaseerde overeenkomsten worden in eerste instantie door SBnW en opdrachtgever opgelost door middel van onpartijdige professionele bemiddeling.
12.3. Indien oplossing van een geschil volgens art. 12.2 onmogelijk blijkt en voorzover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van SBnW.
12.4. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in de leveringsvoorwaarden laat alle overige bepalingen van de leveringsvoorwaarden onverlet.

13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden werden aan de opdrachtgever uitgereikt. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever middels ondertekening van de offerte of aanbieding.
SBnW 2018